با سلام خدمت عزیزان


با سلام خدمت دوستان خوبم

دیوارها نقش بزرگی در زیبایی دکوراسیون و نمای داخلی خانه دارا می باشند از اینرو باید انها را متناسب

با نوع دکوری که استفاده می کنیم جلوه دهیم


یکی از روش ھای طرح دار کردن دیوارھا ایجاد نوارھای پھن یا باریک روی آنھا

است. در اینجا دیوار یک اتاق خواب را ملاحظه می کنید که با رنگ ھای

ملایم سفید و بنفش یاسی راه راه شده است. انتخاب رنگ ھا متناسب با

اتاق خواب بوده و در عین حال نزدیک به ھم ھستند به طوری که در کنار

یکدیگر کنتراست چشم آزاری را ایجاد نمی کنند. بنا به ابعاد و وسعت اتاق

خواب، در اتاقھای کوچک ممکن است فقط یکی از دیوارھا را که تاج تخت

به آن تکیه می کند به این صورت طرح دار کرد و بقیه را ساده باقی گذاشت

تا اتاق شلوغ و در نتیجه کوچک تر به نظر نرسد ضمن آنکه طرح راه راه

عمودی موجب بلندتر به نظر رسیدن سقف اتاق شده آن را فضادارتر جلوه

می دھد. برای اجرای چنین پروژه ای به وسایل زیر نیاز دارید: رنگ سفید و

بنفش یاسی، خط کش بلند و مداد، شاقول، چسب کاغذ نواری، قلم موی

متوسط مخصوص نقاشی ساختمان، یک قطعه پارچه تریکو، مقوا، قیچی،

تینر.

با توجه به اندازه دیوارھا، پھنای نوارھای رنگی دیوار را تعیین کنید. سپس با

استفاده از خط کش و مداد از زیرکلاف گچبری دیوار محل قرارگیری مرزھای
میان نوارھا را علامت گذاری کنید. یک روش مفید برای تقسیم بندی دیوار تعیین نقطه وسط مھمترین دیوار اتاق است. سپس ۵/٧سانتی متر از

ھر سوی نقطه وسط دیوار جدا کنید و این ١۵سانتی متر اولین نوار خواھد بود. حا” از ھر طرف این نوار ١۵سانتی متر، ١۵سانتی متر جدا کنید تا

تمام دیوارھا علامت گذاری شوند. با استفاده از شاقول خطوط راستی از نقاط علامت گذاری شده تا پایین دیوار بکشید و یا به صورت نقطه چین با

فواصل زیاد علامت گذاری کنید. با چسب نواری کاغذی یک طرف خطوط علامت گذاری شده را بپوشانید به طوری که چسب در داخل نوارھایی که

باید سفید بمانند چسبانده شوند.رنگ بنفش یاسی را با تینر کام ًلارقیق کنید سپس با قلم موی پھن مخصوص نقاشی ساختمان ھر یک از نوارھایی را که باید بنفش شوند رنگ

بزنید و بلافاصله با دستمال پارچه ای جنس تریکو روی آن ضربه بزنید تا اثر قلم از بین برود و رنگ بافتی یکنواخت پیدا کند. نوارھایی که باید بنفش

شوند را به ھمین ترتیب رنگ بزنید. سپس با دقت چسب ھا را از دیوار جدا کنید. صبر کنید تا رنگ خشک شود.

روی مقوا یک مثلث متساوی الساقین با قاعده ١۵سانتی متر و اضلاع ١٠سانتی متر رسم کنید و آن را بریده به عنوان الگو برای علامت گذاری

مثلث ھای حاشیه با”ی دیوار مورد استفاده قرار دھید. ھر بار قاعده مثلث مقوایی را منطبق بر روی پھنای ھر یک از نوارھا بگذارید و نقطه راس

مثلث را بر روی دیوار علامت گذاری کنید. سپس با چسباندن نوار چسب کاغذی از ھر پھنای نوار تا نقطه علامت گذاری شده اضلاع آن را مشخص

کنید. مثلث ھا را با ھمان رنگ بنفش یاسی رقیق شده رنگ بزنید و بلافاصله پس از رنگ زدن با پارچه روی آن ضربه بزنید تا رنگ یکدست شود. به

این ترتیب مثلث ھایی که روی نوارھای بنفش قرار گرفته اند چون دو ”یه رنگ خورده اند پررنگ تر خواھند بود. چسب ھا را جدا کنید و صبر کنید تا

رنگ خشک شود.

مقدار کمی رنگ بنفش یاسی را در حدود ٢٠برابر آن تینر بریزید به طوری که تینری با ته مایه رنگ بنفش داشته باشید و با قلم مو یک ”یه از این

رنگ را روی کل دیوار بزنید. قلم مو را با حرکات چپ و راست ضربدری روی دیوار بزنید. به این ترتیب نوارھای سفید نیز ته مایه ای از رنگ یاسی بر

خود می گیرند و از سفیدی محض خارج می شوند. در آخر کلاف گچبری با”ی دیوار را با رنگ بنفش یاسی ھمرنگ نوارھا رنگ بزنید. برای محافظت

دیوار از رنگی شدن یک قطعه مقوا را در نقطه ای که رنگ می زنید بر روی دیوار زیر گچبری نگاه دارید. چنان که قب ًلاذکر شد ممکن است اندازه

پھنای نوارھا را به دلخواه خود تغییر دھید و یا دیوارھا را از فاصله یک متری زمین به پایین راه راه کنید. در این صورت از یک زوار چوبی برای تقسیم

دیوار استفاده کنید. چنانچه بخواھید این پروژه را با رنگ ھای دیگر اجرا کنید از رنگ ھایی با تفاوت کم بھره بگیرید و با کمک چرخه رنگ ھا، رنگ

ھایی متناسب با یکدیگر را انتخاب نمایید.